Logo

Streličarski Savez Srbije

Novosti

Obuka za Tehničkog Delegata turnira!

None

Poštovani klubovi/udruženja,

Obaveštavamo vas da SSS u narednom periodu planira organizovanje seminara za edukaciju novih delegata takmičenja. Molimo vas da odgovorom na ovaj mail prijavite zainteresovane članove iz vaših klubova. Cilj je da se sudije rasterete tj. da im angažovanje na poziciji delegata ne uzima vreme/termine za suđenje, što im je svakako primarni zadatak. Preporuka je da to budu članovi koji su bili aktivni kao takmičari na svim tipovima turnira iz kalendara takmičenja SSS ili oni koji već imaju dugogodišnje iskustvo u streličarstvu kao trener ili odgovorno lice u klubu. Rok za prijavu kandidata je petak 14. oktobar, a prijava treba da sadrži ime i prezime kandidata, mail adresu kandidata i naziv matičnog kluba.
 
Zaviša Lučić, generalni sekretar
 
Izvod iz važećeg Takmičarskog pravilnika o zaduženjimа Delegata:
 
7.3.     ТЕХНИЧКИ ДЕЛЕГАТ
    Технички делегат је службено лице Савеза. Именује га УО ССС најкасније 7 дана до
    одржавања такмичења и о томе обавештава организатора такмичења. Технички
    делегат има следећа задужења:
 

7.3.1.    У складу са законома да не дозволи почетак спортске приредбе, односно да је
    прекине трајно или привремено ако нису испуњени услови из става 6.8.1.,6.8.2.,
    6.8.3., 6.8.6. овог правилника.

    6.8.    Организатор такмичења према Закону о спорту члан 157. дужан је да:
    6.8.1     Осигура несметано и безбедно одржавање такмичења.
    6.8.2     Предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за
        спортисте, гледаоце и друге учеснике спортске приредбе и трећа лица
        (упозорења, истицање забрана, давање обавештења и упутстава и сл.), као и
        мере којима се на повећане ризике утиче (безбедност спортског објекта,
        исправност и адекватност инсталиране и друге опреме, обезбеђење хитне
        медицинске помоћи, одвијање такмичења у складу са пропозицијама и др.).
    6.8.3     Предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног
              понашања на спортским приредбама и мере за спречавање других негативних
               појава у спорту, у складу са законом и спортским правилима.
    6.8.6    Пријави одржавање спортске приредбе у складу са прописима којима се уређује
        Закон о јавном окупљању грађана (чланови 12, 13 и 14). Организатор спортске
        приредбе је дужан да поднесе Пријаву за одржавање спортске приредбе МУП-у
        организационој јединици на подручју одржавања спортске приредбе, најкасније
        пет дана пре времена одржавања такмичења.

7.3.2.    Одржава блиску сарадњу са организационим и судијским тимом.

7.3.3.    На такмичењу, приликом потврде пријаве такмичара за такмичење, технички
    делегат контролише да ли је такмичарска легитимација оверена од стране ССС,
    да ли је такмичар пријављен у одговарајућој старосној класи такмичара и да ли
    такмичар има потврду лекара да је способан за бављење стреличарством.

7.3.4.    Након такмичења, сачињава свој извештај. Извештај мора бити састављен у
    електронској форми на јединственом обрасцу и достављен генералном
    секретару савеза.